25 ഏപ്രിൽ 2010

വീണ്ടും ഒരു സൂര്യാസ്തമയ ചിത്രം


വീണ്ടും ഒരു സൂര്യാസ്തമയ ചിത്രം, തലശ്ശേരിയില്‍ നിന്നും.