27 ഒക്‌ടോബർ 2013

തല എന്തിനാ അല്ലെ?

അല്ലെങ്കിലും തല എന്തിനാ അല്ലെ?

12 ഒക്‌ടോബർ 2013

പെരുമ്പാടി തടാകം

കുടകിലെ പെരുമ്പാടി തടാകം, പോയ മണ്‍സൂണ്‍ കാലത്തെ ഒരു മഴയൊഴിഞ ദിവസത്തില്‍