16 ഫെബ്രുവരി 2014

കൊയ്തൊഴിഞ പാടം

കൊയ്തൊഴിഞ പാടം. മാണ്ട്യ-മൈസൂര്‍ റോഡരികില്‍നിന്നുള്ള ദൃശ്യം