06 ജനുവരി 2008

ഒരു മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്.

ഒരു മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്.