21 ജൂലൈ 2007

ദൈവത്തിന്റെ കരവിരുത്.

ദൈവത്തിന്റെ കരവിരുത്. ലൈം സ്റ്റോണ്‍ ഫോര്‍മേഷന്‍സിന്റെ ചിത്രമാണ്.


04 ജൂലൈ 2007

01 ജൂലൈ 2007

ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റി, മാന്‍ഹട്ടന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം.