11 ഡിസംബർ 2011

വനഭാവങള്‍

യൂക്കാലിപ്റ്റസ് മരങള്‍ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലങളില്‍