05 ഏപ്രിൽ 2009

ഒരു മഴക്കാലത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്

എന്നും മനസ്സിന്റെ കുളിരായ നാട്ടിലെ ഒരു മഴക്കാലത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്