24 ഏപ്രിൽ 2007

വിഷുദിവസം ഇവിടെ നല്ല മഴയായിരുന്നു.പിന്നെ ഞാന്‍ കുറച്ചു തിരക്കിലുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു പടം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കുറച്ചു വൈകി.