10 ജൂൺ 2007

കാഴ്ച ബംഗ്ളാവില്‍ വച്ച പുരാവസ്തുവാണു, കണ്ടപ്പോള്‍ ഒരു പടമെടുക്കാന്‍ തോന്നി.