12 ഏപ്രിൽ 2008

അമ്പലവും ആല്‍മരവും

അമ്പലവും ആല്‍മരവും. ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇസ്കോണ്‍ ടെംപിള്‍