25 ഏപ്രിൽ 2009

ഒരു വിഷു കാഴ്ച

പൂത്തിരിയും മത്താപ്പും പടക്കങളുമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വിഷു കാഴ്ച. ബാല്യത്തിന്റെ സ്വന്തം വിഷു