25 ഡിസംബർ 2009

ഒരു സൂര്യാസ്തമയം കൂടി


ഒരു സൂര്യാസ്തമയം കൂടി. തലശ്ശേരി ഓവര്‍ബറിസ് ഫോളിയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ദൃശ്യം.