26 നവംബർ 2010

ആകാശത്തേക്കൊരു സൂചി

ആകാശത്തേക്കൊരു സൂചി
സിയാറ്റില്‍ സ്പേസ്‌ നീഡില്‍ ടവര് ‍ഒരു ദൃശ്യം