30 ഡിസംബർ 2013

അസ്തമയചിത്രങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഒന്നു കൂടി

അസ്തമയചിത്രങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഒന്നു കൂടി. മുഴപ്പിലങാട് ബീച്ചില്‍ നിന്നും ഒരു ദൃശ്യം