21 ജൂലൈ 2007

ദൈവത്തിന്റെ കരവിരുത്.

ദൈവത്തിന്റെ കരവിരുത്. ലൈം സ്റ്റോണ്‍ ഫോര്‍മേഷന്‍സിന്റെ ചിത്രമാണ്.