01 ജൂലൈ 2007

ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റി, മാന്‍ഹട്ടന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം.