23 ഒക്‌ടോബർ 2009

ഒരു ദീപാവലി ചിത്രം


ഒരു ദീപാവലി ചിത്രം