12 ഒക്‌ടോബർ 2013

പെരുമ്പാടി തടാകം

കുടകിലെ പെരുമ്പാടി തടാകം, പോയ മണ്‍സൂണ്‍ കാലത്തെ ഒരു മഴയൊഴിഞ ദിവസത്തില്‍