27 ഒക്‌ടോബർ 2013

തല എന്തിനാ അല്ലെ?

അല്ലെങ്കിലും തല എന്തിനാ അല്ലെ?